Sygnatura aktI Ns 320/17
SpadkodawcaJózef Niczyporuk
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. akt I Ns 697/17 informuje, że w sprawie został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Józefie Niczyporuku PESEL 47051502396, zmarłym dnia 1 grudnia 2009r. w Żarowie, ostatnio stale  zamieszkałym w Żarowie

POUCZENIE:

Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza oraz z pouczeniem, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.