Sygnatura aktI Ns 421/18
SpadkodawcaBogusław Boroń
RodzajZarządzenie o dokonaniu ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 421/18 wydał w dniu 10 września 2018 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Bogusławie Boroń, PESEL 59111304136, zmarłym w dniu 21 czerwca 2017 r. w Świebodzicach, ostatnio zamieszkałym w Świebodzicach, przy ulicy Młynarskiej 8/1, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.