Sygnatura aktI Ns 696/17
SpadkodawcaAndrzej Białek
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 696/17 wydał w dniu 4 czerwca 2018 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Białek, PESEL 53080213318, synu Kazimierza i Ludwiki, zmarłym w dniu 10.04.2015r. w Pszennie, ostatnio zamieszkałym w Pszennie przy ul. Długiej 7/7, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas.
 
POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.