Sygnatura aktI Ns 638/17
SpadkodawcaEdmund Bałąmącek
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 638/17 wydał w dniu 6 kwietnia 2018 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Edmundzie Bałąmącku, PESEL 36111602112 , zmarłym w dniu 21 sierpnia 2012r. w Świdnicy, ostatnio zamieszkałym w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 36/1, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza.

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.