Sygnatura aktI Ns 349/17
SpadkodawcaAndrzej Misiewicz
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 349/17 wydał w dniu 26 lipca 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Misiewiczu, numer PESEL 59112105675, zmarłym w dniu 21 listopada 2013 r. w Niemczach, ostatnio stale zamieszkałym w Świebodzicach przy ul. Granicznej 4/6, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.
 
POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.