Sygnatura aktI Ns 348/17
SpadkodawcaAndrzej Paweł Misiewicz
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 348/17 wydał w dniu 6 listopada 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Pawle Misiewiczu, numer PESEL 30011210714, zmarłym w dniu 31 sierpnia 2012 r. w Świebodzicach, ostatnio stale zamieszkałym w Świebodzicach przy ul. Ciernie 19/8, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.