Sygnatura akt I Ns 322/17
Spadkodawca Zbigniew Jan Tatarczuk
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 322/17 wydał w dniu  23 maja 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Janie Tatarczuku, numer PESEL 59082915210, ostatnio stale zamieszkałym w Jaroszowie nr 44/3, zmarłym w dniu 7 marca 2014 r., którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

 

 

POUCZENIE

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.