Sygnatura aktI Ns 908/19
SpadkodawcaKrzysztof Błądek
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 908/19 wydał w dniu 3 stycznia 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Błądek, numer PESEL 66053010315, zmarłym w dniu 29 października 2019 r. w Strzegomiu, ostatnio stale zamieszkałym w Strzegomiu, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,  w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”.

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.