Sygnatura aktI Ns 87/20
SpadkodawcaJanina Łaba
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 87/20 wydał w dniu 26 lutego 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janinie Łabie, numer PESEL 37120202120, zmarłej w dniu 25 marca 2015 r. w Świebodzicach, ostatnio stale zamieszkałej w Świdnicy, którego wykonanie zlecił komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”.

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.