Sygnatura aktI Ns 776/19
SpadkodawcaHonorata Balcerzak
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 776/19 wydał w dniu 24 stycznia 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Honoracie Balcerzak, PESEL 56073115846,  zmarłej w dniu 15 lutego 2019 r. w Świdnicy, ostatnio stale zamieszkałej w Świdnicy, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.