Sygnatura aktI Ns 628/18
SpadkodawcaStanisława Galas-Michalczuk
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 628/18 wydał w dniu 25 stycznia 2019 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Galas-Michalczuk, PESEL 42070209864,  zmarłej w dniu 21 października 2016 r. w Wałbrzychu, ostatnio stale zamieszkałej w Świdnicy przy ul. Łukowej 3/5, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza. 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.