Sygnatura aktI Ns 385/20
SpadkodawcaMarian Kozioł
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 385/20 wydał w dniu 27 lipca 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marianie Kozioł, PESEL 49082815931, zmarłym w dniu 16 kwietnia 2019 r., ostatnio stale zamieszkałym w Świdnicy, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas.

 
POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”;

 

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.