Sygnatura aktI Ns 384/20
SpadkodawcaMarcin Lewicki
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 384/20 wydał w dniu 20 lipca 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marcinie Lewickim, PESEL 80102607934,  zmarłym  w dniu 13 lipca 2019 r., ostatnio stale zamieszkałym w Świdnicy, który wykona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas.
 
POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”;

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.