Sygnatura aktI Ns 225/20
SpadkodawcaMirosław Kliś
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 225/20 wydał w dniu 24 lipca 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mirosławie Kliś, numer PESEL 74030508458, zmarłym w dniu 16 marca 2017 r. w Rosenheim, ostatnio stale zamieszkałym w Skarżycach, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

 

POUCZENIE:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”;

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.