Sygnatura aktI Ns 134/20
SpadkodawcaBarbara Belica
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 134/20 wydał w dniu 21 kwietnia 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Barbarze Belicy, numer  PESEL 60101711443, zmarłej w dniu 21 stycznia 2018 r. w Strzegomiu, ostatnio stale zamieszkałej w Strzegomiu, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.
 
POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”;

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.