Sygnatura aktI N 1733/20
SpadkodawcaKrescenty Pichurski
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść
Referendarz Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wydział I Cywilny informuje, że pod sygn. akt I N 1733/20 został zarejestrowany protokół wykazu  inwentarza  przedsiębiorstwa w spadku dotyczącego przedsiębiorcy Krescentego Pichurskiego, który prowadził działalność gospodarczą pod firmą „KRESCENTY PICHURSKI Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych „PICHURSKI I SYN” S.C.”, adres głównego miejsca wykonywania działalności: 58-160 Świebodzice, ul. Bolesława Chrobrego 5d/8, NIP 8841040479, REGON 021143453, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, złożony przez Grzegorza Pichurskiego - zarządcę sukcesyjnego w/w przedsiębiorstwa w dniu 14 grudnia 2020 r. przed notariuszem Michałem Nowocień w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej w Świdnicy przy ulicy Budowlanej 2/2 – Rep. A nr 4 699/2020,  wchodzącego w skład spadku po Krescentym Pichurskim, zmarłym w dniu 17 listopada 2020 r.

 
 
POUCZENIE
 

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
  2. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
  3. Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 3 pkt 2 i § 4 k.p.c.)

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.