V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 104 (parter)


Przewodniczący Wydziału

St. Referendarz Sądowy mgr Katarzyna Pawlaczyk

Przyjmowanie interesantów:

czwartek 12:30-14:30
pokój 103 (parter)


Kierownik Sekretariatu Wydziału

Adriana Śliwa

tel. +48 74 85 18 458
Vkw@swidnica.sr.gov.pl
pokój 104 (parter)


BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH

tel. +48 74 85 18 459
pokój 105 (parter)

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek - piątek 8:00-15:00


Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
WYDAWANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH

tel. +48 74 85 18 459
pokój 105 (parter)

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek - piątek 8:00-15:00


Właściwość rzeczowa

W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są m. in. sprawy dotyczące:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Świdnicy,
  • wpis prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na podstawie: umów, orzeczeń sądu, decyzji administracyjnych, aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • wpis ograniczonych praw rzeczowych: służebności, użytkowania, hipoteki, spółdzielczego prawa do lokalu,
  • ujawnienie: prawa najmu, dzierżawy, prawa odkupu, pierwokupu oraz roszczeń,
  • przyjmowanie wniosków o wydanie: wyciągu, odpisu zwykłego lub zupełnego z księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, odpisu lub kopii dokumentu złożonego do akt księgi wieczystej oraz do zbioru aktów notarialnych.

Wszelkie wnioski kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych podlegają stałym opłatom i wypełnia się je na formularzach, które pobierać można bez kolejki w pokoju nr 105 (parter). Wnioski nieopłacone podlegają zwrotowi bez wezwania o opłatę.

Właściwość miejscowa

Powiat świdnicki obejmujący swoim zakresem gminy Dobromierz, Marcinowice, Świdnica oraz miasta Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Żarów, Jaworzyna Śl.

Historia ostatnich zmian:

  • 4 października 2019 o 14:21:24 przez Radosław Zawada
  • 4 października 2019 o 14:21:24 przez Radosław Zawada
  • 18 września 2017 o 13:49:38 przez Mirosław Chęcik