Zależnie od możliwości prowadzenia rozpraw/posiedzeń, z uwagi na ograniczenie w dostępie do sal rozpraw spełniających wymogi sanitarno- epidemiologiczne, decyzja o zmianie terminu rozpraw/posiedzeń wyznaczonych w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r. należy do sędziego referenta.

Uprasza się wszystkie osoby, które otrzymały zawiadomienie lub wezwanie na rozprawę/posiedzenie wyznaczone w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r. w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, aby przed stawiennictwem w Sądzie upewniły się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy wyznaczona rozprawa/posiedzenie rzeczywiście się odbędzie. Niezależnie od powyższego, wykaz spraw, które w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r. nie zostaną odwołane i odbędą się, na bieżąco udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu.

W budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Leopolda Okulickiego 2-4 może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku Sądu nie mogą przebywać osoby które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Wstęp do budynku Sądu, poza osobami zatrudnionymi i stale współpracującymi, mają wyłącznie strony i pełnomocnicy uczestniczący w rozprawach lub posiedzeniach oraz świadkowie/biegli/tłumacze itp. wezwani na rozprawy/posiedzenia, a ponadto osoby udające się do Czytelni Akt oraz złożyć korespondencję w Biurze Podawczym i Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Poruszanie po budynku Sądu dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, w powodu których wynikło stawiennictwo w Sądzie.

Pozostali interesanci nie będą wpuszczani do budynku Sądu.

Udział w rozprawach sądowych w charakterze publiczności ma miejsce jeżeli zachowane są rygory sanitarne.

Każda osoba wchodząca do budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy (interesanci, sędziowie i pracownicy) zobowiązana jest do:

– poddania się pomiarowi temperatury dokonywanemu przez pracownika Służby Ochrony,

– dezynfekcji rąk żelem dezynfekującym dostępnym na terenie budynku,

– a w odniesieniu do interesantów – także poruszania się po budynku zasłaniając usta i nos stosownie do § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110, 284, 568 i 695).

Osoby kierujące się na rozprawy lub posiedzenia zobowiązane są do stawienia się w budynku Sądu maksymalnie 5 minut wcześniej.

Historia ostatnich zmian:

  • 26 maja 2020 o 07:57:23 przez Patryk Oskwarek
  • 26 maja 2020 o 07:34:18 przez Patryk Oskwarek
  • 25 maja 2020 o 23:11:41 przez Patryk Oskwarek
  • 25 maja 2020 o 22:40:49 przez Patryk Oskwarek