W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Ministerstwa Sprawiedliwości Podsekretarza Stanu z dnia 20 marca 2020r.
DKO-VII.5006.28.2020, Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy, wprowadzili następujące

procedury postępowania wobec osoby wchodzącej lub przebywającej w gmachu Sądu Rejonowego w Świdnicy, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem:

W przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 tzw. koronawirusem u osoby wchodzącej lub przebywającej w gmachu Sądu Rejonowego w Świdnicy:

1) z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem (w szczególności z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami),

2) z których oświadczeń wynika, że w ciągu ostatnich 14 dni:

a) mieli kontakt z osobą zakażoną koronawirusem,

b) przebywali w strefach zagrożonych koronawirusem,

c) innego rodzaju okoliczność faktyczna wskazująca na możliwość zakażenia koronawirusem

należy każdorazowo i bezwzględnie stosować następujące działania i środki ochrony biernej polegające na:

a) zaopatrzeniu interesanta/pracownika w maskę ochronną zwykłą (jeśli jest dostępna),

b) zapewnieniu natychmiastowej izolacji w wyznaczonym do tego pomieszczeniu,

c) zamówieniu transportu do oddziału zakaźnego,

d) skontaktowaniu się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

e) niezwłocznym powiadomieniu za pośrednictwem Służby Ochrony Sądu lub przez pracownika Sądu, po wcześniejszym wylegitymowaniu i wezwaniu osoby objętej podejrzeniem zakażenia do wskazania miejsca stałego pobytu, o tym fakcie Dyrektora Sądu lub innego upoważnionego przez niego pracownika Sądu,

f) poinformowaniu przez Dyrektora Sądu lub inną upoważnioną przez niego osobę, o odmowie wstępu do budynku Sądu lub poleceniu natychmiastowego opuszczenia budynku Sądu z uwagi na stwarzanie stanu zagrożenia epidemicznego,

g) w przypadku odmowy opuszczenia budynku Sądu – odizolowaniu wymienionej osoby w wyznaczonym do tego pomieszczeniu i natychmiastowym skontaktowaniu się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która może postanowić o obowiązkowej kwarantannie lub nadzorze epidemiologicznym dla wymienionej osoby,

h) sporządzeniu notatki służbowej co do bliskiego kontaktu z osobami, przedmiotami i miejscami, z którymi stykała się na terenie Sądu osoba objęta podejrzeniem zakażenia.

Po zabraniu interesanta/pracownika z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2 przez odpowiedni transport należy:

a) wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik – następnie umyć
i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt – po dezynfekcji może być ponownie używane,

b) wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik,

c) zdezynfekować drogę dojścia interesanta/pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, etc. – czyli elementy, których mógł dotykać interesant/pracownik),

d) ustalić, czy personel zajmujący się interesantem był odpowiednio zabezpieczony i czy miał bliski kontakt
z interesantem,

e) odsunąć od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu interesanta/pracownika personel mający bliski kontakt z interesantem/pracownikiem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej,

f) zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (zwanej dalej PSSE) o wynik testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanego interesanta/pracownika,

g) postępować zgodnie z wytycznymi PSSE,

h) w przypadku, gdy osoba objęta podejrzeniem jest wezwana lub zawiadomiona o posiedzeniu Sądu, Dyrektor Sądu lub inna upoważniona przez niego osoba, są zobowiązani poinformować o tym fakcie Kierownika Sekretariatu właściwego Wydziału, który niezwłocznie przekazuje informację przewodniczącemu składu rozpatrującego sprawę,
w której został wezwana lub zawiadomiona.

Definicja bliskiego kontaktu:

– pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z interesantem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, lub w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut, BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ,

– prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z interesantem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2
w odległości do 1 metra BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ.

Historia ostatnich zmian:

  • 21 września 2020 o 10:26:49 przez Patryk Oskwarek
  • 21 września 2020 o 10:26:01 przez Patryk Oskwarek
  • 21 września 2020 o 10:25:42 przez Patryk Oskwarek