Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

1) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
2) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
3) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 2064 – t.j. z późn. zm.);
4) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
5) postępowania w sprawach nieletnich;
6) postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137 – t.j. z późn. zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
7) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
8) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
9) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
10) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
11) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;
12) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
13) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
14) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
15) zastosowania prawa łaski;
16) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r., poz. 783 – t.j. z późn. zm.);
17) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 – t.j. z późn. zm.);
18) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 882 – t.j.);
19) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
20) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017r., poz. 1000 – t.j.);
21) postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 – t.j. z późn. zm.);
22) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
23) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

Sędzia referent, Przewodniczący Wydziału lub Zastępca Przewodniczącego Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte powyżej, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, gdy zdecyduje tak Sędzia referent, Przewodniczący Wydziału lub Zastępca Przewodniczącego Wydziału, a także gdy jest to sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem:

 http://orzeczenia.swidnica.sr.gov.pl

 

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zarządzenie Nr 41/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy 17 listopada 2017 13:31 Mirosław Chęcik 2 MB 16344
pdf Reguły anonimizacji 17 listopada 2017 13:32 Mirosław Chęcik 334 KB 14780

Historia ostatnich zmian:

  • 20 listopada 2017 o 09:56:58 przez Mirosław Chęcik
  • 17 listopada 2017 o 13:33:30 przez Mirosław Chęcik