Uprzejmie informujemy, iż na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy Nr 18/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. uruchomiono z dniem 5 września 2016r. Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Uruchomienie Portalu Informacyjnego ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, orzecznikom dostępu do danych o sprawie, treści protokołów (w tym protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk) oraz pism sądowych i procesowych, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Świdnicy szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy dokonać rejestracji wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem https://portal.wroclaw.sa.gov.pl. Następnym etapem jest weryfikacja użytkownika, która zgodnie z Regulaminem może być przeprowadzona na trzy różne sposoby (użytkownik sam wybiera sposób weryfikacji), tj.:

  1. Weryfikacja wymagająca osobistego stawiennictwa użytkownika w Punkcie informacyjnym sądu – w ramach tej weryfikacji, użytkownik zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w Punkcie informacyjnym sądu w celu zweryfikowania przez pracownika sądu danych wprowadzanych przez użytkownika podczas wypełniania wniosku o rejestrację konta. Dane we wniosku zostaną porównane z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości (z wyłączaniem adresu zameldowania, z uwagi na to, że adresy zameldowania w nowych dowodach osobistych nie są podawane) i legitymacji służbowej, o ile typ konta tego wymaga. Pozytywny proces weryfikacji kończy się złożeniem oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu i aktywacją konta, która polega na przekazaniu użytkownikowi wydruku zawierającego login i hasło umożliwiające dostęp do konta.
  2. Weryfikacja przez profesjonalnego pełnomocnika – weryfikacja ta polega na przyjęciu od profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym oryginału pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności, a także podpisanego oświadczenia użytkownika w zakresie prawidłowości danych podlegających weryfikacji.
    Pozytywna weryfikacja kończy się aktywacją konta, która polega na udostępnieniu pełnomocnikowi loginu i hasła (zabezpieczonego w kopercie) oraz przekazaniu ewentualnych informacji o sposobie uzyskania nowego hasła (opcja odzyskiwania hasła dostępna na stronie głównej Portalu Informacyjnego).
  3. Weryfikacja przez złożenie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – weryfikacja polega na możliwości złożenia przez użytkownika oświadczenia (zgodnego z załącznikiem nr 2 do Regulaminu) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP do sądu. W takim wypadku osobiste stawiennictwo w Punkcie informacyjnym sądu nie jest wymagane. Pozytywna weryfikacja kończy się aktywacją konta polegającą na przesłaniu użytkownikowi loginu na adres e-mail podany we wniosku o rejestrację konta. W celu uzyskania hasła do Portalu Informacyjnego użytkownik korzystając z dostępnej w panelu logowania opcji „Zapomniałem hasła” podaje wskazany we „Wniosku o rejestrację konta” swój adres e-mail, na który Portal Informacyjny wysyła link umożliwiający zdefiniowanie pierwszego hasła.

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Świdnicy dostępny jest pod adresem:
https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zarządzenie nr 5/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy 12 grudnia 2017 14:27 Mirosław Chęcik 295 KB 4028
pdf Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy wraz z Regulaminem Portalu Informacyjnego 12 grudnia 2017 14:28 Mirosław Chęcik 2 MB 4386
pdf Zarządzenie nr 18/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy 12 grudnia 2017 14:28 Mirosław Chęcik 231 KB 4006

Historia ostatnich zmian:

  • 14 grudnia 2017 o 13:26:21 przez Mirosław Chęcik
  • 12 grudnia 2017 o 14:29:43 przez Mirosław Chęcik