Oświadczenie o dostępności

Data przygotowania oświadczenia: 03.04.202r.

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Służbę Informatyczną Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest kompatybilny z różnymi platformami sprzętowymi oraz programowymi.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

Możliwości dostosowania wyglądu serwisu

Serwis umożliwia:

  • zmianę wielkości czcionki strony
  • zmianę kontrastu strony
  • wyłączenie animacji na stronie
  • włączenie podkreślania odnośników
  • przełączenie w tryb monochromatyczny
  • strona graficzna serwisu oparta została na stylach

Dzięki wymienionym funkcjom, serwis ułatwia przeglądanie zawartości osobom niedowidzącym, które nie korzystają z technologii asystujących.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiszowych, które wchodziłyby w konflikt z technologiami asystującymi.

Pomoc w nawigacji

Serwis posiada wyszukiwarkę treści, która dostępna jest z każdego miejsca strony.

Przeszukiwanie zeskanowanych dokumentów

Dokumenty zamieszczane w serwisie w postaci skanów w formacie PDF mają możliwość wyszukiwania treści (posiadają warstwę tekstową) od 03.04.2020r. Dokumenty zamieszczone przed tą datą nie posiadają takiej funkcjonalności.

Pozostałe informacje dot. serwisu

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 21 luty 2017r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21 luty 2017r.

Redakcja serwisu:

 Piotr Kunas
 tel. (74) 85 18 450
 piotr.kunas@swidnica.sr.gov.pl

 Radosław Zawada
 tel. (74) 85 18 450
 radoslaw.zawada@swidnica.sr.gov.pl

 Patryk Oskwarek
 tel. (74) 85 18 450
 patryk.oskwarek@swidnica.sr.gov.pl

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Do budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy od strony ul. Okulickiego prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście (patrząc na wprost – po prawej stronie budynku) przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, drugie wejście (patrząc na wprost – po lewej stronie budynku) służy jako wejście główne do budynku, za którym umiejscowiona jest bramka do wykrywania metali. Pierwsze wejście od strony ul. Okulickiego wyposażone jest w dzwonek służący do przywołania pracownika Ochrony Sądu. Pracownik ten pomaga osobie niepełnosprawnej ze skorzystania z platformy przyschodowej, która znajduje się za drzwiami wejściowymi po prawej stronie. Platforma ta umożliwia transport osoby niepełnosprawnej wyłącznie na parter budynku. Biuro Podawcze znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego natomiast Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt po jego prawej stronie. Ponadto w Biurze Obsługi Interesantów znajduje się stanowisko dla osób niedosłyszących i głuchych zapewniające komunikację z wykorzystaniem tłumacza języka migowego. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są ciągi komunikacyjne tylko na poziomie parteru. Budynek Sądu nie jest wyposażony w windy ani w inne podjazdy, dlatego w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu, osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z Sekretariatem właściwego Wydziału lub z Biurem Obsługi Interesantów (dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Struktura organizacyjna”) informując, że osobą wezwaną jest osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw mieszczącą się na parterze Sądu.

W budynku Sądu brak jest również przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku Sądu, po jego lewej stronie wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Historia ostatnich zmian:

  • 7 kwietnia 2020 o 12:00:13 przez Piotr Kunas