W budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Leopolda Okulickiego 2-4 może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku Sądu nie mogą przebywać osoby które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

W okresie stanu epidemii w Sądzie Rejonowym w Świdnicy rozpoznaje się wszystkie sprawy należące do właściwości sądów rejonowych (włącznie z prowadzeniem (jeśli to niezbędne) rozpraw i posiedzeń jawnych), przy jednoczesnym wyłączeniu z użytkowania części sal rozpraw i ograniczeniach ilości osób wzywanych oraz uczestniczących w rozprawach/posiedzeniach jawnych.

Terminy rozpraw i posiedzeń jawnych wyznacza się z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności:

– bezpiecznego odstępu między osobami na sali rozpraw minimum 2 metrów,

– przerw między rozprawami na przewietrzenie i dezynfekcję sali rozpraw co najmniej przez 30 minut,

– wzywania świadków i biegłych pojedynczo, na wskazaną godzinę, z uwzględnieniem przerw na przewietrzenie sali rozpraw i dezynfekcji miejsca dla świadków na sali rozpraw pomiędzy kolejnymi świadkami lub biegłymi. W przypadku konieczności przeprowadzenia konfrontacji świadków, winna odbywać się ona z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa i odstępu pomiędzy osobami co najmniej 2 metrów.

Na rozprawie lub posiedzeniu wprowadza się obowiązek zachowania niezbędnych środków ochrony, tj.:

– dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem rozprawy lub posiedzenia,

– zachowania odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w posiedzeniu,

– zajmowania miejsc na sali rozpraw przez osoby wezwane lub zawiadomione w miejscach do tego oznaczonych,

– oraz zasłonięcie ust i nosa stosownie do obowiązujących przepisów prawa, chyba, że przewodniczący posiedzenia zarządzi inaczej.

Przed salami rozpraw tworzy się oznaczone strefy, w których mają prawo przebywać osoby wezwane lub zawiadomione. Strefy są tak zorganizowane, aby zapewnić właściwe odstępy. Zabrania się przemieszczania osób oczekujących na rozprawy/posiedzenia jawne po korytarzach sądowych.

Do odwołania zmienia się organizację ruchu osobowego w obiekcie Sądu Rejonowego w Świdnicy w ten sposób, że do Sądu interesanci wchodzą wejściem głównym jak dotychczas, a wyjście z Sądu odbywa się drugą klatką schodową usytuowaną w przeciwległym skrzydle budynku Sądu.

Do odwołania, wstęp do budynku Sądu, poza osobami zatrudnionymi i stale współpracującymi, mają wyłącznie strony i pełnomocnicy uczestniczący w rozprawach lub posiedzeniach oraz świadkowie/biegli/tłumacze itp. wezwani na rozprawy/posiedzenia, a ponadto osoby udające się do Punktu Obsługi Kasowej, Biura Obsługi Interesantów, Czytelni Akt, złożyć korespondencję w Biurze Podawczym i Biurze Podawczym i Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, jak również w celu kontaktu z kuratorem sądowym.

Nawiązanie kontaktu z kuratorem sądowym możliwe jest w wyodrębnionym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu na parterze budynku Sądu.

Poruszanie po budynku Sądu dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo w Sądzie.

Pozostali interesanci nie będą wpuszczani do budynku Sądu.

Wstęp na salę rozpraw w charakterze publiczności jest możliwy przy zachowaniu bezpiecznych odległości pomiędzy osobami uczestniczącymi w rozprawie/posiedzeniu jawnym i zachowaniu rygorów sanitarno-epidemiologicznych. Ostateczna decyzja należy do przewodniczącego posiedzenia, biorąc pod uwagę konieczność bezpiecznego rozmieszczenia uczestników postępowania na sali rozpraw (pierwszeństwo udziału stron i pełnomocników).

Do odwołania, każda osoba wchodząca do budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy (interesanci, sędziowie i pracownicy) zobowiązana jest do:

– dezynfekcji rąk żelem dezynfekującym dostępnym na terenie budynku,

– a w odniesieniu do interesantów – także poruszania się po budynku zasłaniając usta i nos stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Świdnicy nie podlegają zmianom.

Do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez wszystkie osoby funkcyjne Sądu Rejonowego w Świdnicy, tj. Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora, Przewodniczących (Zastępców Przewodniczących) Wydziałów, Kierowników (Zastępców Kierowników) Sekretariatów, Kierowników Zespołów Kuratorskich, Sekcji i Oddziałów.

Wnioski i skargi administracyjne do Prezesa Sądu należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego – telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

Przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy. BOI załatwia sprawy w zakresie swoich kompetencji, nie kieruje interesantów do Sekretariatów Wydziałów. 

Interesantów w sprawach wieczystoksięgowych przyjmuje Biuro Podawcze i Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie w Sądzie Rejonowym w Świdnicy dyżurów mediatora.

W przypadku niemożności wejścia na teren budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z uwagi na wprowadzone ograniczenia liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze Podawczym i Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Punkcie Obsługi Kasowej (1 osoba), jak również w celu kontaktu z kuratorem sądowym, należy oczekiwać na wejście do budynku Sądu z zachowaniem między interesantami odstępów 2 metrów. Obowiązuje jedna kolejka.

Osoby kierujące się na rozprawy lub posiedzenia oraz osoby umówione w Czytelni Akt Sądu zobowiązane są do stawienia się w budynku Sądu maksymalnie 5 minut wcześniej. Wcześniejsze stawiennictwo powodować będzie konieczność oczekiwania przed budynkiem Sądu.

Historia ostatnich zmian:

  • 29 maja 2020 o 14:40:41 przez Patryk Oskwarek
  • 29 maja 2020 o 14:35:05 przez Patryk Oskwarek