Opłaty sądowe (w tym za wpisy do ksiąg wieczystych), grzywny wymierzone przez Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych należy wpłacać na konto dochodów Sądu Rejonowego w Świdnicy:

NBP O/Okręgowy Wrocław

45 1010 1674 0053 9522 3100 0000


Wszelkie zaliczki (np. na koszty sporządzenia opinii przez biegłych, na kuratorów procesowych oraz zaliczki na koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie) należy wpłacać na konto Sądu Rejonowego w Świdnicy:

NBP O/Okręgowy Wrocław

82 1010 1674 0053 9513 9800 0000

Kasa Sądu Rejonowego w Świdnicy nie przyjmuje wpłat z tytułu poręczeń majątkowych oraz z tytułu uiszczenia ceny nabycia nieruchomości w drodze licytacji. Należności z tych tytułów należy wpłacać na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Świdnicy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

22 1130 1017 0021 1001 8390 0004 waluta PLN

76 1130 1017 0021 1001 8390 0002 waluta EUR


Opłaty sądowe (zawierające orzeczone nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) należy wpłacać na konto Funduszu Sądu Rejonowego:

Bank Gospodarstwa Krajowego

87 1130 1033 0018 8161 1420 0003

Historia ostatnich zmian:

  • 12 lutego 2017 o 22:16:05 przez Piotr Kunas
  • 12 lutego 2017 o 22:15:06 przez Piotr Kunas