IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 210 (I piętro)


Przewodniczący Wydziału

SSR Magdalena Piątkowska

Przyjmowanie interesantów:

czwartek - 12:30 - 14:30
pokój 201 (I piętro)

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem Sekretariatu Wydziału.


Sekretariat Wydział

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Katarzyna Zych

tel. +48 74 85 18 423
tel./fax +48 74 85 18 422
IVpracy@swidnica.sr.gov.pl
pokój 210 (I piętro)

Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów.
Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.
Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460
Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110 partertel. + 48 74 85 18 479
Biuro Podawczepokój 114-115 partertel. + 48 74 85 18 400


Właściwość rzeczowa

 1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy:
  • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
  • o ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
  • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
  • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł ( wg stanu na 11.06.2010 r.).
 2. rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
  • zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń rehabilitacyjnych,
  • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
  • ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • wszczętych na skutek nie wydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie.

Właściwość miejscowa

 1. Do spraw z zakresu prawa pracy: obszar właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy;
  Zgodnie kodeksem postępowania cywilnego, powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone:

  • bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego (jest to sąd, w którego okręgu pozwany, będący osobą fizyczną - ma miejsce zamieszkania lub pobytu, a pozwany, niebędący osobą fizyczną - ma siedzibę ),
  • bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana,
  • bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
 2. Do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych: obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śl.

Historia ostatnich zmian:

 • 4 października 2019 o 14:20:12 przez Radosław Zawada
 • 4 października 2019 o 14:20:12 przez Radosław Zawada
 • 27 września 2019 o 12:03:34 przez Radosław Zawada