Uprzejmie informujemy, że kuratorzy z I, II, III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej będą nieobecni w siedzibie sądu w dniu 07.10.2020r.z powodu  oddelegowania na szkolenie.

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 415 (III piętro)


Kierownik Zespołu

Ewa Tarnowska

tel. +48 74 85 18 490
pokój 412 (III piętro)

dni dyżurów w Sądzie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00-15:00


Sekretariat

tel. +48 74 85 18 489
fax +48 74 85 18 491
pokój 415 (III piętro)


Przed wizytą w sądzie (bez otrzymanego wezwania) konieczny jest wcześniejszy telefoniczny kontakt z kuratorem.

Data aktualizacji tabeli: 28 lipca 2020 14:06
Autor zmiany: Piotr Kunas


Kuratorzy ds. Dorosłych - III Zespół

Imię i nazwisko Kuratora ZawodowegoPokójNumer telefonuDni dyżuru
Dudzic Wojciech404+48 74 85 18 486wtorki i piątki
Jędrzejewska Violeta404+48 74 85 18 486środy i piątki
Jędrzejewski Grzegorz401+48 74 85 18 483wtorki i czwartki
8:30-14:30
Kwinta-Grodowska Edyta401+48 74 85 18 483wtorki i piątki
Michella Anita431+48 74 85 18 484wtorki i czwartki
Stefańska-Broda Julitta431+48 74 85 18 484poniedziałki i środy
Świderski Marek401+48 74 85 18 483poniedziałki i środy
Wakuła Bartłomiej405+48 74 85 18 487wtorki i czwartki
Kuratorzy pełnią dyżury w wyznaczonych dniach tygodnia. Informacja o dniach pełnienia dyżurów: tel. +48 74 85 18 489

Właściwość rzeczowa

Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (DZ.U.2014.795-t.j. z poźn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez  kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U.2016 poz. 969).

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu.

 • Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w szczególności:
 • sprawują dozory przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności;
 • przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecane przez Sądy i inne upoważnione organy w trybie art.14 kkw i art.214 kpk;
 • kontrolują wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej;
 • współpracują z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych;
 • podejmują czynności mające na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego;
 • opiniują wnioski o udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej;
 • wykonują obowiązki wynikające z Ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Właściwość miejscowa

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje swą właściwością:

 • miasta: Świdnica, Żarów, Strzegom;
 • gminy: Świdnica, Żarów, Strzegom;

Historia ostatnich zmian:

 • 6 października 2020 o 12:07:25 przez Patryk Oskwarek
 • 28 lipca 2020 o 14:51:48 przez Piotr Kunas
 • 28 lipca 2020 o 14:10:48 przez Piotr Kunas