III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 430 (III piętro)


Przewodniczący Wydziału

SSR Barłomiej Pawlik

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Agata Wysocka - Zatorska

Przyjmowanie interesantów:

czwartek od 12:30 do 14:30
pokój 429 (III piętro)

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem Sekretariatu Wydziału.


Sekretariat Wydziału

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Agnieszka Wolak

tel. +48 74 85 18 425
fax+48 74 85 18 449
IIIrodzinny@swidnica.sr.gov.pl
pokój 430 (III piętro)

Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów.
Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.
Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460
Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110 partertel. + 48 74 85 18 479
Biuro Podawczepokój 114-115 partertel. + 48 74 85 18 400

Właściwość rzeczowa

W Wydziale Rodzinnym rozpoznawane są m. in. sprawy:

 1. W postępowaniu procesowym:
  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwrot wyegzekwowanego świadczenia.
 2. W postępowaniu nieprocesowym:
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 kriop), złożenie do depozytu sądowego, zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, ustalenie obowiązku leczenia odwykowego, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka, ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich (umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej);
  • zabezpieczenie kosztów związanych z ciążą i porodem, w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1050-1051 kpc), nadanie klauzuli wykonalności, w tym nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym, zwolnienie od kosztów sądowych, ze skargi na czynności komornika, wniosek o wyłączenie sędziego, o odtworzenie akt, złożenie do depozytu sądowego.
 3. Dotyczące małoletnich dzieci, a mianowicie sprawy o:
  • przysposobienie, dot. władzy rodzicielskiej rodziców (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie tej władzy rodzicielskiej), zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku, zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania, przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opieki prawnej nad osobą małoletnią, ustanowienie kuratora dla małoletniego, wydanie dziecka,. Sprawy z ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 §3 kriop), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 §2 kriop), sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego, umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, ustalenie pobytu małoletniego dziecka, ustalenie kontaktów z małoletnim, o zmianę kontaktów z małoletnim, sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego małoletnich (umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej), zezwolenie na wydanie paszportu.
 4. Ponadto sprawy karne nieletnich zamieszkałych na terenie właściwości miejscowej Wydziału, a mianowicie sprawy o przejawy demoralizacji i czyny karalne.

Właściwość miejscowa

Do właściwości miejscowej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy należą sprawy z rejonu:

 • miasta i gminy Świdnica, miasta i gminy Strzegom, miasta i gminy Świebodzice, miasta i gminy Żarów, miasta i gminy Jaworzyna Śląska, gminy Marcinowice i gminy Dobromierz.

Historia ostatnich zmian:

 • 4 października 2019 o 14:19:21 przez Radosław Zawada
 • 4 października 2019 o 14:19:21 przez Radosław Zawada