II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 415 (III piętro)


Kierownik Zespołu

Joanna Karaszewska

tel. +48 74 85 18 490
pokój 412 (III piętro)

dni dyżurów w Sądzie: od poniedziałku do czwartku 9:00-15:00


Sekretariat

tel. +48 74 85 18 489
fax +48 74 85 18 491
e-mail: sekretariat.kuratorzy.karni@swidnica.sr.gov.pl
pokój 415 (III piętro)


Data aktualizacji tabeli: 24 listopada 2020 11:40
Autor zmiany: Patryk Oskwarek


Kuratorzy ds. Dorosłych - II Zespół

Imię i nazwisko Kuratora ZawodowegoPokójNumer telefonuDni dyżuru
Bałwanowska Anna431+48 74 85 18 484wtorki i czwartki
Bałwanowski Krzysztof405+48 74 85 18 487środy i piątki
Czajkowska Danuta406+48 74 85 18 488poniedziałki i środy
Frajny Mirosław406+48 74 85 18 488wtorki i czwartki
Jaroński Jarosław405+48 74 85 18 487poniedziałki i środy
Okruta Malwina431+48 74 85 18 484środy i piątki
Pękalska-Frajny Iwona406+48 74 85 18 488wtorki i czwartki
Schwartz Krystyna401+48 74 85 18 483poniedziałki i środy
Zaremba Robert404+48 74 85 18 486wtorki i czwartki
Kuratorzy pełnią dyżury w wyznaczonych dniach tygodnia. Informacja o dniach pełnienia dyżurów: tel. +48 74 85 18 489


Właściwość rzeczowa

Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (DZ.U.2014.795-t.j. z poźn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez  kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U.2016 poz. 969).

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu.

 • Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w szczególności:
 • sprawują dozory przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności;
 • przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecane przez Sądy i inne upoważnione organy w trybie art.14 kkw i art.214 kpk;
 • kontrolują wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej;
 • współpracują z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych;
 • podejmują czynności mające na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego;
 • opiniują wnioski o udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej;
 • wykonują obowiązki wynikające z Ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Właściwość miejscowa

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje swą właściwością:

 • miasta: Świdnica, Świebodzice, Jaworzyna Śląska;
 • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śl.,  Świdnica.

Historia ostatnich zmian:

 • 4 lutego 2021 o 14:24:00 przez Patryk Oskwarek
 • 4 lutego 2021 o 13:58:30 przez Patryk Oskwarek
 • 1 lutego 2021 o 09:08:20 przez Patryk Oskwarek