Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia szybszego załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Świdnicy

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konto użytkownika na platformie ePUAP, które jest bezpłatne.

Co można przesłać przez ePUAP:

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Świdnicy:

  • dotyczy wyłącznie pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (petycje, skargi, wnioski i inne pisma w rozumieniu k.p.a.),
  • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń (w obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje żadnych skutków prawnych).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.

Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akceptowalne formaty załączników do dokumentów:

  1. DOC, RTF,
  2. PDF,
  3. TXT,
  4. GIF, TIF, BMP, JPG

Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech wymienionych poniżej, kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.

 certum
 sigillum
 szafir

Centra te posiadają własne procedury prowadzące do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Ich opis znajduje się na stronach internetowych, których adresy podano wyżej.

Historia ostatnich zmian:

  • 8 grudnia 2017 o 10:59:21 przez Mirosław Chęcik
  • 8 grudnia 2017 o 10:53:25 przez Mirosław Chęcik