Przypięty

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 568), mając na uwadze prawa i obowiązki stron/uczestników postępowań sądowych oraz aktualną sytuację epidemiczną, Sąd Rejonowy w Świdnicy przypomina, że ww. ustawa zawiesza bieg terminów procesowych i sądowych, wg. poniższych zasad: Art. 15zzs ww. ustawy: ust.1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5)Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy, Zarządzeniem Nr 0210-13/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 24 marca 2020r., wstrzymuje się przyjmowanie korespondencji składanej bezpośrednio przez interesantów w Biurze Podawczym (za wyjątkiem obsługi korespondencji od operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.) oraz w Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – od dnia 25 marca 2020r. do odwołania. Korespondencję kierowaną do Sądu Rejonowego w Świdnicy należy przesyłać za pośrednictwem operatorów pocztowych lub składać do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do budynkuCzytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Ministerstwa Sprawiedliwości Podsekretarza Stanu z dnia 20 marca 2020r. DKO-VII.5006.28.2020, Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy, wprowadzili następujące procedury postępowania wobec osoby wchodzącej lub przebywającej w gmachu Sądu Rejonowego w Świdnicy, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem: W przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 tzw. koronawirusem u osoby wchodzącej lub przebywającej w gmachu Sądu Rejonowego w Świdnicy: 1) z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem (w szczególności z kłopotamiCzytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2020r. A-2632-1/20, Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, zarządził odwołanie rozpraw i posiedzeń oraz wstrzymanie ich wyznaczania w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r. (za wyjątkiem spraw pilnych). Wykaz spraw pilnych, w których terminy rozpraw i posiedzeń nie zostały odwołane zamieszczany i aktualizowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świdnicy.Czytaj więcej →

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy, Zarządzeniem Nr 0210-9/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 17 marca 2020r., wstrzymuje się przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów – od dnia 18 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów możliwy wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ustala się godziny przyjęć interesantów w Biurze Podawczym oraz Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – od dnia 18 marca 2020r. do odwołania, od godz. 9.00 do godz. 14.00.Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID 19 poniżej przedstawiam zastosowane środki prewencyjne w stosunku do kuratorów sądowych: – kontakt z kuratorami sądowymi jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna), – kuratorzy sądowi nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych do odwołania i powstrzymują się od wykonania wywiadów już zleconych, za wyjątkiem spraw pilnych.Czytaj więcej →

Przypięty

        W związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19 Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020r. poz. 365 – t.j. z późn. zm.) zarządził odwołanie (z wyznaczeniem nowych terminów po 31 marca 2020r.) terminów rozpraw i posiedzeń, wyznaczonych pierwotnie w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020 r., z wyjątkiem spraw dotyczących stosowania (przedłużenia) tymczasowego aresztowania lub innych środków izolacyjnych, zagrożonych przedawnieniem, spraw związanych z odebraniem dziecka lub podobnych, dotyczących pilnych zarządzeń tymczasowych, a także innych uznanych przez referenta na pilne, z uwzględnieniem kwestii stawiennictwa osób z obszarów, a których stwierdzono zagrożenie lub przypadki zakażenia.         Informacje o odwołaniu ww. terminów możnaCzytaj więcej →

Przypięty

KOMUNIKAT – ograniczenia w obsłudze interesantów w Sądzie Rejonowym w Świdnicy W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Zarządzeniem Nr 0210-8/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2020r., wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa (Wiceprezesa) Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących (Zastępców Przewodniczących) Wydziałów, Kierowników (Zastępców Kierowników) Sekretariatów, Kierowników Zespołów Kuratorskich, Sekcji i Oddziałów od dnia 12 marca 2020r. do odwołania. Wnioski i skargi administracyjne należy składać pisemne lub drogą mailową. Wstrzymuje się funkcjonowanie Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy od dnia 12 marca 2020r. do odwołania. Przyjęcia i obsługa interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów odbywa się tylko w sprawach pilnych. Biuro Obsługi Interesantów załatwia sprawęCzytaj więcej →

Przypięty

Zarządzenie Nr 0212-1/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2020r. w sprawie ustalenia dni wolnym od pracy za święta przypadające w innym dniu niż niedziela w roku 2020. Treść zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej.Czytaj więcej →