BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Kierownik BOI

Barbara Ciachowska

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 110 (parter)

tel. +48 74 85 18 460
boi@swidnica.sr.gov.pl

Przyjmuje interesantów:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek – piątek 7:30-15:30


BIURO PODAWCZE

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 115 (parter)

tel. +48 74 85 18 400
fax +48 74 85 34 098

Przyjmuje interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00 (od godz. 15:30 przyjmowanie interesantów w pokoju 110)
wtorek – piątek 8:00-15:00

Biuro nie udziela porad prawnych, pełni jedynie rolę informacyjną.


CZYTELNIA AKT

Danuta Perucka – Czajkowska

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 110 (parter)

tel. +48 74 85 18 479

Uprzejmie informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mieszczącym się przy ul. Okulickiego 2 – 4, od dnia 2 lutego 2015 roku funkcjonuje Czytelnia akt, stanowiąca integralną część Biura Obsługi Interesantów. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt spraw sądowych rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy w Świdnicy oraz udostępniania zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy (posiedzenia jawnego) tj. e-protokołu – uprawnionym osobom.

Godziny urzędowania Czytelni akt:

poniedziałek w godz. 8:00 – 17:30 (przy czym akta wydawane są do godz. 17.00)
wtorek-piątek w godz. 8:00 – 15:00 (przy czym akta wydawane są do godz. 14.30)

Interesanci przyjmowani są wg kolejności zgłoszenia się, natomiast udostępnianie akt lub zapoznawanie się przez interesanta z zapisem dźwięku albo obrazu dźwięku z posiedzenia jawnego uzależnione jest od wolnych stanowisk. W celu uniknięcia oczekiwania na akta wskazane jest składanie zamówień przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 1. Biuro Obsługi interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
 2. Informacji o sprawie rozpoznawanej przed Sądem Rejonowym w Świdnicy pracownicy Biura Obsługi Interesantów udzielają na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316) po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości osoby będącej stroną postępowania sądowego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników także należytego umocowania.
  Na tej samej zasadzie odbywa się dostęp do akt spraw sądowych w Czytelni akt.
 3. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności
  • udzielanie informacji o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach niezbędnych do prawidłowego wniesienia sprawy do sądu,
  • udzielanie informacji o właściwości miejscowej i rzeczowej sądów wszystkich instancji,
  • udzielanie informacji o terminach i miejscach rozpraw,
  • udostępnianie formularzy procesowych oraz wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały,
  • informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach ich wnoszenia,
  • informowanie o kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz sposobach uiszczania kosztów wraz z podawaniem numerów rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Świdnicy,
  • informowanie o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
  • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji oraz godzinach urzędowania sekretariatów i przewodniczących wydziałów,
  • informowanie o danych kontaktowych i godzinach urzędowania innych sądów,
  • kierowanie do właściwych sal rozpraw,
  • informowanie o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku,
  • udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności,
  • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych, listy mediatorów, listy adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników oraz adresów kancelarii w zakresie właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz niektórych instytucji pozasądowych.

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
pdf Regulamin funkcjonowania BOI oraz Czytelni Akt 28 lipca 2017 11:13 Piotr Kunas 739 KB 10667
pdf Wniosek o wydanie protokołu z posiedzenia utrwalonego poprzez zapis dźwięku na elektronicznym nośniku danych 9 lutego 2017 11:48 Piotr Kunas 26 KB 10728
pdf Wniosek o udostępnienie E-Protokołu 9 lutego 2017 11:48 Piotr Kunas 21 KB 10516
pdf Wniosek o fotokopie z akt 9 lutego 2017 11:49 Piotr Kunas 20 KB 10693
pdf Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy 9 lutego 2017 11:49 Piotr Kunas 33 KB 11146
pdf Wniosek o wgląd do akt 9 lutego 2017 11:49 Piotr Kunas 13 KB 10615

Historia ostatnich zmian:

 • 29 stycznia 2018 o 14:21:38 przez Mirosław Chęcik
 • 29 stycznia 2018 o 14:19:31 przez Mirosław Chęcik