Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz na stronie internetowej.

 http://www.swidnica.so.gov.pl

Lista udostępniana jest stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy Sądu.

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy zawiera dane (imię, nazwisko, zakres) tylko tych biegłych, którzy wyrazili zgodę na publikację na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (DZ.U.2005.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Jak zostać biegłym sądowym?

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133)

  1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która: korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; ukończyła 25 lat życia; posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona; daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego; wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
  2. Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego: Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi), Życiorys, Kwestionariusz osobowy, Odpis dyplomu (oryginał do wglądu), Kserokopie innych dokumentów potwierdzających znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu), Opinia i zgoda zakładu pracy, Zapytanie o karalność – z Krajowego Rejestru Karnego. Wypis z KRS – jeżeli osoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą. Powyższe dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Kontakt

Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica

Centrala telefoniczna: (74) 85 18 300
Biuro Obsługi Interesantów: (74) 85 18 350
sos@post.pl

Historia ostatnich zmian:

  • 1 września 2017 o 08:44:16 przez Mirosław Chęcik
  • 28 sierpnia 2017 o 14:48:11 przez Mirosław Chęcik