Strona Ministerstwa Sprawiedliwości zawierająca informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej.

DARMOWA POMOC PRAWNA

Od 2019 roku z darmowej pomocy prawnej może korzystać więcej osób. Od 1 stycznia 2019 roku dostępne są także poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi, tj. nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • Pomoc dla większej liczby osób:

Do tej pory nieodpłatna pomoc prawna była dostępna tylko dla określonego ustawą kręgu osób. Od 1 stycznia 2019  roku usługi darmowej pomocy prawnej będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • Na czym polega darmowa pomoc prawna?

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie to świadczenie, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja (źródło: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl)

 • Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo prawne w Powiecie Świdnickim:

Nowością jest konieczność wcześniejszej rejestracji wizyty w punkcie. Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 74 85 00 460. Nowością jest też możliwość dojazdu osoby udzielającej pomocy prawnej do osoby, która ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczającej trudności w komunikowaniu się. Takie osoby mogą zgłaszać taką potrzebę pod numerem: 74 85 00 460.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ UDZIELAJĄCYCH POMOCY MIESZKAŃCOM POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Historia ostatnich zmian:

 • 15 stycznia 2019 o 10:18:32 przez Piotr Kunas
 • 15 stycznia 2019 o 10:15:54 przez Piotr Kunas
 • 15 stycznia 2019 o 10:12:00 przez Piotr Kunas