Informacje związane z koronawirusem

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w obiekcie Sądu Rejonowego w Świdnicy, przy pierwszym wejściu do budynku Sądu, zamontowana jest platforma przyschodowa ułatwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej wyłącznie na parter obiektu.

Niezbędnej pomocy przy korzystaniu z platformy udzielają pracownicy Ochrony Sądu.

Budynek Sądu nie jest wyposażony w windy ani inne podjazdy.

W związku z powyższymi utrudnieniami, w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu, osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z Sekretariatem właściwego Wydziału lub z Biurem Obsługi Interesantów (dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Struktura organizacyjna”) informując, że osobą wezwaną jest osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw mieszczącą się na parterze Sądu.

Przypięty

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 0212-1/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2020r. w sprawie ustalenia dni wolnym od pracy za święta przypadające w innym dniu niż niedziela w roku 2020 Sąd Rejonowy w Świdnicy będzie nieczynny w dniach: 14 sierpnia 2020r. i 24 grudnia 2020r.Czytaj więcej →

Przypięty

W Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani są: – w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00,z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, z tym, że obsługa interesantów od godz. 15.00 do 18.00 przez Biuro Obsługi Interesantów odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie.Informacje udzielane będą za pośrednictwem numeru telefonu: 74/ 85 18 460Czytelnia Akt w poniedziałek w godz. od 15.00 do 18.00 będzie nieczynna.– od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00,z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30,z zachowaniem reguł bezpieczeństwa. Reguły bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującymCzytaj więcej →

Przypięty

W budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Leopolda Okulickiego 2-4 może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku Sądu nie mogą przebywać osoby które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W okresie stanu epidemii w Sądzie Rejonowym w Świdnicy rozpoznaje się wszystkie sprawy należące do właściwości sądów rejonowych (włącznie z prowadzeniem (jeśli to niezbędne) rozpraw i posiedzeń jawnych), przy jednoczesnym wyłączeniu z użytkowania części sal rozpraw i ograniczeniach ilości osób wzywanych oraz uczestniczących w rozprawach/posiedzeniach jawnych. Terminy rozpraw i posiedzeń jawnych wyznacza sięCzytaj więcej →

Przypięty

W Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicyinteresanci obsługiwani są w godz. od 8.00 do 15.00 od wtorku do piątku,a w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku). Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt. Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy:  tel. +48 74 85 18 460, e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy: – tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460,Czytaj więcej →

Przypięty

Zależnie od możliwości prowadzenia rozpraw/posiedzeń, z uwagi na ograniczenie w dostępie do sal rozpraw spełniających wymogi sanitarno- epidemiologiczne, decyzja o zmianie terminu rozpraw/posiedzeń wyznaczonych w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r. należy do sędziego referenta. Uprasza się wszystkie osoby, które otrzymały zawiadomienie lub wezwanie na rozprawę/posiedzenie wyznaczone w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r. w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, aby przed stawiennictwem w Sądzie upewniły się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy wyznaczona rozprawa/posiedzenie rzeczywiście się odbędzie. Niezależnie od powyższego, wykaz spraw, które w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 majaCzytaj więcej →

Przypięty

W okresie: 25-29 maja 2020r. w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicyinteresanci obsługiwani będą w godz. od 9.00 do 15.00z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku). Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt. Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy: -tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460, -e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Czytelni Akt do 1 osoby oraz ograniczenie czasowe dotyczące zapoznawania się z aktami określając jeCzytaj więcej →

Przypięty

Wobec uchylenia art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych Sąd Rejonowy w Świdnicy informuje, że obecnie nie obowiązuje już wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych.Czytaj więcej →

Przypięty

W okresie: 18-22 maja 2020r. w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani będą w godz. od 9.00 do 14.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku). Udostępnieniu do wglądu podlegają wyłącznie akta spraw pilnych. Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt. Wniosek o wgląd do akt powinien zawierać wykazanie przyczyn, dla których wgląd do akt jest konieczny. Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy: – tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460, – e-mail:Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z wirusem SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy, Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, zarządził odwołanie rozpraw i posiedzeń oraz wstrzymanie ich wyznaczania w okresie od 18 maja 2020r. do 22 maja 2020r. (za wyjątkiem spraw pilnych). Wykaz spraw pilnych, w których terminy rozpraw i posiedzeń nie zostały odwołane zamieszczany i aktualizowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świdnicy.Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2020r. A-0100-1/20, Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, zarządził odwołanie rozpraw i posiedzeń oraz wstrzymanie ich wyznaczania w okresie od 1 maja 2020r. do 15 maja 2020r. (za wyjątkiem spraw pilnych). Wykaz spraw pilnych, w których terminy rozpraw i posiedzeń nie zostały odwołane zamieszczany i aktualizowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świdnicy.Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 568), mając na uwadze prawa i obowiązki stron/uczestników postępowań sądowych oraz aktualną sytuację epidemiczną, Sąd Rejonowy w Świdnicy przypomina, że ww. ustawa zawiesza bieg terminów procesowych i sądowych, wg. poniższych zasad: Art. 15zzs ww. ustawy: ust.1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5)Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy, Zarządzeniem Nr 0210-13/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 24 marca 2020r., wstrzymuje się przyjmowanie korespondencji składanej bezpośrednio przez interesantów w Biurze Podawczym (za wyjątkiem obsługi korespondencji od operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.) oraz w Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – od dnia 25 marca 2020r. do odwołania. Korespondencję kierowaną do Sądu Rejonowego w Świdnicy należy przesyłać za pośrednictwem operatorów pocztowych lub składać do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do budynkuCzytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Ministerstwa Sprawiedliwości Podsekretarza Stanu z dnia 20 marca 2020r. DKO-VII.5006.28.2020, Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy, wprowadzili następujące procedury postępowania wobec osoby wchodzącej lub przebywającej w gmachu Sądu Rejonowego w Świdnicy, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem: W przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 tzw. koronawirusem u osoby wchodzącej lub przebywającej w gmachu Sądu Rejonowego w Świdnicy: 1) z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem (w szczególności z kłopotamiCzytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2020r. A-2632-1/20, Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, zarządził odwołanie rozpraw i posiedzeń oraz wstrzymanie ich wyznaczania w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r. (za wyjątkiem spraw pilnych). Wykaz spraw pilnych, w których terminy rozpraw i posiedzeń nie zostały odwołane zamieszczany i aktualizowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świdnicy.Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID 19 poniżej przedstawiam zastosowane środki prewencyjne w stosunku do kuratorów sądowych: – kontakt z kuratorami sądowymi jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna), – kuratorzy sądowi nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych do odwołania i powstrzymują się od wykonania wywiadów już zleconych, za wyjątkiem spraw pilnych.Czytaj więcej →

Przypięty

Zarządzenie Nr 0212-1/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2020r. w sprawie ustalenia dni wolnym od pracy za święta przypadające w innym dniu niż niedziela w roku 2020. Treść zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej.Czytaj więcej →

Przypięty

KOMUNIKAT – ograniczenia w obsłudze interesantów w Sądzie Rejonowym w Świdnicy W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Zarządzeniem Nr 0210-8/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2020r., wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa (Wiceprezesa) Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących (Zastępców Przewodniczących) Wydziałów, Kierowników (Zastępców Kierowników) Sekretariatów, Kierowników Zespołów Kuratorskich, Sekcji i Oddziałów od dnia 12 marca 2020r. do odwołania. Wnioski i skargi administracyjne należy składać pisemne lub drogą mailową. Wstrzymuje się funkcjonowanie Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy od dnia 12 marca 2020r. do odwołania. Przyjęcia i obsługa interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów odbywa się tylko w sprawach pilnych. Biuro Obsługi Interesantów załatwia sprawęCzytaj więcej →

Przypięty

        W związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19 Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020r. poz. 365 – t.j. z późn. zm.) zarządził odwołanie (z wyznaczeniem nowych terminów po 31 marca 2020r.) terminów rozpraw i posiedzeń, wyznaczonych pierwotnie w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020 r., z wyjątkiem spraw dotyczących stosowania (przedłużenia) tymczasowego aresztowania lub innych środków izolacyjnych, zagrożonych przedawnieniem, spraw związanych z odebraniem dziecka lub podobnych, dotyczących pilnych zarządzeń tymczasowych, a także innych uznanych przez referenta na pilne, z uwzględnieniem kwestii stawiennictwa osób z obszarów, a których stwierdzono zagrożenie lub przypadki zakażenia.         Informacje o odwołaniu ww. terminów możnaCzytaj więcej →

Przypięty

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS. z 2019r. poz. 234) z dniem 1 grudnia 2019r. zniesiono II Wydział Karny w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Od dnia 1 grudnia 2019r. wszystkie sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu są rozpoznawane i należy kierować do Sądu Rejonowego w Świdnicy VI Wydziału Karnego. Wszystkie sprawy niezakończone do dnia 30 listopada 2019r. przez II Wydział Karny zostały przekazane do rozpoznania do VI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Świdnicy.  Czytaj więcej →

Przypięty

Szanowni Państwo, pragniemy Państwa poinformować, iż lokalizacja oraz dane kontaktowe części naszych komórek organizacyjnych uległa zmianie. Dotyczy to II Wydziału Karnego, który obecnie znajduje się w budynku przy ulicy Okulickiego, a także Oddziału Finansowego, Oddziału Gospodarczego oraz Sekcji Windykacji Należności Sądowych, które z kolei obecnie znajdują się w budynku na placu Grunwaldzkim.Czytaj więcej →

Przypięty

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0212-12/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 24 lipca 2019r. z dniem 1 sierpnia 2019r. likwidacji uległa kasa Sądu. Od dnia 1 sierpnia 2019r. obsługę kasową na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy realizuje usługodawca zewnętrzny, tj. Monetia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Miejscem świadczenia usługi jest Punkt Obsługi Kasowej usytuowany w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, ul. L. Okulickiego 2-4 (parter), który jest oznaczony szyldem „Punkt Obsługi Kasowej”. W Punkcie Obsługi Kasowej przyjmowane są wpłaty gotówkowe w sprawach dotyczących postępowań sądowych oraz realizowana jest sprzedaż znaków opłaty sądowej wCzytaj więcej →

Przypięty

Uprzejmie informujemy, iż dla stron, uczestników postępowania i innych interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy przygotowano bezpłatne miejsca postojowe – według mapki poniżej. Zapraszamy do parkowania wyłącznie na zaznaczonym obszarze, również w bezpośredniej bliskości znajdujących się tam budynków.  Czytaj więcej →

ZARZĄDZENIE Nr 0210-28/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Świebodzicach przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.Czytaj więcej →