Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w obiekcie Sądu Rejonowego w Świdnicy, przy pierwszym wejściu do budynku Sądu, zamontowana jest platforma przyschodowa ułatwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej wyłącznie na parter obiektu.

Niezbędnej pomocy przy korzystaniu z platformy udzielają pracownicy Ochrony Sądu.

Budynek Sądu nie jest wyposażony w windy ani inne podjazdy.

W związku z powyższymi utrudnieniami, w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu, osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z Sekretariatem właściwego Wydziału lub z Biurem Obsługi Interesantów (dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Struktura organizacyjna”) informując, że osobą wezwaną jest osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw mieszczącą się na parterze Sądu.

Przypięty

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt pod nazwą Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI), celem którego jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym. W Sądzie Rejonowym w Świdnicy wdrożono do stosowania standardy obsługi interesanta, katalogi usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez Ministra Sprawiedliwości. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym to: sprawna obsługa interesanta oparta na nowoczesnych standardach, wykwalifikowana i profesjonalna kadra, jednolite wzory i formularze dla interesanta, ujednolicone katalogi usług z kartami usług sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, dokumenty udostępnione w sądach oraz na stronieCzytaj więcej →

Przypięty

W związku z ustanowionym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 22 – 28 lutego 2021r. W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Rejonowym w Świdnicy w dniach 22 – 26 lutego 2021r., w godz. 9.00-15.00, zostały zorganizowane dyżury, umożliwiające świadczenie pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj. drogą elektroniczną i telefonicznie, kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, u których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad. Adresy e-mail:Czytaj więcej →

Przypięty

W Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani są: – w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00,z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, z tym, że obsługa interesantów od godz. 15.00 do 18.00 przez Biuro Obsługi Interesantów odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie.Informacje udzielane będą za pośrednictwem numeru telefonu: 74/ 85 18 460Czytelnia Akt w poniedziałek w godz. od 15.00 do 18.00 będzie nieczynna.– od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00,z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30,z zachowaniem reguł bezpieczeństwa. Reguły bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującymCzytaj więcej →

Przypięty

W budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Leopolda Okulickiego 2-4 może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku Sądu nie mogą przebywać osoby które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W okresie stanu epidemii w Sądzie Rejonowym w Świdnicy rozpoznaje się wszystkie sprawy należące do właściwości sądów rejonowych (włącznie z prowadzeniem (jeśli to niezbędne) rozpraw i posiedzeń jawnych), przy jednoczesnym wyłączeniu z użytkowania części sal rozpraw i ograniczeniach ilości osób wzywanych oraz uczestniczących w rozprawach/posiedzeniach jawnych. Terminy rozpraw i posiedzeń jawnych wyznacza sięCzytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Ministerstwa Sprawiedliwości Podsekretarza Stanu z dnia 20 marca 2020r. DKO-VII.5006.28.2020, Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy, wprowadzili następujące procedury postępowania wobec osoby wchodzącej lub przebywającej w gmachu Sądu Rejonowego w Świdnicy, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem: W przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 tzw. koronawirusem u osoby wchodzącej lub przebywającej w gmachu Sądu Rejonowego w Świdnicy: 1) z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem (w szczególności z kłopotamiCzytaj więcej →

Przypięty

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS. z 2019r. poz. 234) z dniem 1 grudnia 2019r. zniesiono II Wydział Karny w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Od dnia 1 grudnia 2019r. wszystkie sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu są rozpoznawane i należy kierować do Sądu Rejonowego w Świdnicy VI Wydziału Karnego. Wszystkie sprawy niezakończone do dnia 30 listopada 2019r. przez II Wydział Karny zostały przekazane do rozpoznania do VI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Świdnicy.  Czytaj więcej →

Przypięty

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0212-12/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 24 lipca 2019r. z dniem 1 sierpnia 2019r. likwidacji uległa kasa Sądu. Od dnia 1 sierpnia 2019r. obsługę kasową na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy realizuje usługodawca zewnętrzny, tj. Monetia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Miejscem świadczenia usługi jest Punkt Obsługi Kasowej usytuowany w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, ul. L. Okulickiego 2-4 (parter), który jest oznaczony szyldem „Punkt Obsługi Kasowej”. W Punkcie Obsługi Kasowej przyjmowane są wpłaty gotówkowe w sprawach dotyczących postępowań sądowych oraz realizowana jest sprzedaż znaków opłaty sądowej wCzytaj więcej →

Przypięty

Uprzejmie informujemy, iż dla stron, uczestników postępowania i innych interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy przygotowano bezpłatne miejsca postojowe – według mapki poniżej. Zapraszamy do parkowania wyłącznie na zaznaczonym obszarze, również w bezpośredniej bliskości znajdujących się tam budynków.  Czytaj więcej →

ZARZĄDZENIE Nr 0210-28/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Świebodzicach przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.Czytaj więcej →

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności.  Poprzez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Od 1 lipca 2018 r. znakiCzytaj więcej →