I Ns 589/17 ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Stanisławie Górajewskim

Sygnatura aktI Ns 589/17
SpadkodawcaStanisław Górajewski
RodzajPostanowienie o złożeniu wykazu inwentarza
Treść
Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 12 września 2017 roku wydanym pod sygn. I Ns 589/17 zarządził ogłoszenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Świdnicy, że Janina Górajewska, Iwona Górajewska-Śliwa, Dariusz Górajewski, Paulina Górajewska, Mariusz Górajewski, Marlena Szuk, Stella Pastuszka, jako spadkobiercy Stanisława Górajewskiego (syna Franciszka i Genowefy) zmarłego w dniu 14 września 2015 roku w Wałbrzychu, ostatnio zamieszkałego w Stefanowicach, posiadającego nr PESEL  51010306055 –  złożyli w Sądzie Rejonowym w Świdnicy wykaz inwentarza po tymże spadkodawcy,
Czas publikacji ogłoszeń został określony na 3 (trzy) miesiące.
 
 
POUCZENIE:
  1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebą dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c. tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Ta informacja wygaśnie 25.12.2017 o godzinie 12:06

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.