I Ns 529/17 ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Stefanii Brzezinek

Sygnatura aktI NS 529/17
SpadkodawcaStefania Brzezinek
RodzajOgłoszenie
Treść

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2017 roku wydanym pod sygn. I Ns 529/17 zarządził ogłoszenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Świdnicy. Danuta Brzezinek-Kuta, Edward Brzezinek i Iliana Wajdlich, jako spadkobiercy Stefanii Brzezinek (córka Stefana i Stefanii) zmarłej w dniu 16 marca 2017 roku w Świdnicy, ostatnio stale zamieszkałej w Świdnicy , posiadającej numer pesel 33051106869 - złożyli w Sądzie Rejonowym w Świdnicy wykaz inwentarza po spadkodawczyni.

 

Czas publikacji ogłoszenia 3 (trzy) miesiące.

 

POUCZENIE:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni
  2. osoby  wymienione w przepisie art. 637§1 kpc, tj.  spadkobiercy,  osoby   uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ta informacja wygaśnie 26.01.2018 o godzinie 14:24

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.