I Ns 450/17 ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Stanisławie Poniatowskim

Sygnatura aktI Ns 450/17
SpadkodawcaStanisław Poniatowski
RodzajZłożenie wykazu inwentarza
Treść

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 19 lipca 2017 roku wydanym pod sygn. I Ns 450/17 zarządził ogłoszenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Świdnicy, że Justyna Bartosik, Tomasz Poniatowski, Ireneusz Michał Poniatowski, Dariusz Jan Poniatowski jako spadkobiercy Stanisława Poniatowskiego zmarłego w dniu 29 czerwca 2016 roku, ostatnio zamieszkałego w Świdnicy, posiadającego nr PESEL 37051805773– złożyli w Sądzie Rejonowym w Świdnicy wykaz inwentarza po tymże spadkodawcy,

Czas publikacji ogłoszeń został określony na 3 (trzy) miesiące.

 

POUCZENIE:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebą dostatecznie uzasadni,

2) ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osobą uprawnioną do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ta informacja wygaśnie 25.10.2017 o godzinie 09:24

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.