I Ns 252/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Kołodzieju

Sygnatura aktI Ns 252/17
SpadkodawcaZbigniew Kołodziej
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny zawiadamia, że postanowieniem z dnia 05.06.2017r. wydanym w sprawie z wniosku Gminy Świdnicy o sporządzenie spisu inwentarza, sygn. akt I Ns 252/17 zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Zbigniewie Kołodzieju PESEL  63120502717 zmarłym dnia  30.05.2008r. w Świdnicy ostatnio stale zamieszkałym w Świdnicy synu Jana i Ireny, ur. 05.12.1963r.

Sporządzenie  wykazu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy - Jolancie Płazie.

 

Czas publikacji ogłoszeń został określony na 6 (sześć) miesiące.

 

POUCZENIE:

 1) ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebą dostatecznie uzasadni,

 2) osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c. tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Ta informacja wygaśnie 26.04.2018 o godzinie 09:31

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.