V Wydział Ksiąg Wieczystych

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

ul. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica


Przewodniczący Wydziału

St. Referendarz Sądowy mgr Katarzyna Pawlaczyk

tel. +48 74 85 18 402

Przyjmowanie interesantów:

czwartek 12:30-14:30
pokój 103 (parter)


Kierownik sekretariatu Wydziału

Adriana Śliwa

tel. +48 74 85 18 458
pokój 104 (parter)


BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH

tel. +48 74 85 18 459
pokój 105 (parter)

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek - piątek 8:00-15:00


Sekretariat

tel. +48 74 85 18 410
pokój 116 (parter)


Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
WYDAWANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH

tel. +48 74 85 18 459
pokój 105 (parter)

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek - piątek 8:00-15:00


Właściwość rzeczowa

W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są m. in. sprawy dotyczące:

  • Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Świdnicy
  • Wpis prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na podstawie: umów, orzeczeń sądu, decyzji administracyjnych, aktów poświadczenia dziedziczenia.
  • Wpis ograniczonych praw rzeczowych: służebności, użytkowania, hipoteki, spółdzielczego prawa do lokalu.
  • Ujawnienie: prawa najmu, dzierżawy, prawa odkupu, pierwokupu oraz roszczeń.
  • Przyjmowanie wniosków o wydanie: wyciągu, odpisu zwykłego lub zupełnego z księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, odpisu lub kopii dokumentu złożonego do akt księgi wieczystej oraz do zbioru aktów notarialnych.

Wszelkie wnioski kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych podlegają stałym opłatom i wypełnia się je na formularzach, które pobierać można bez kolejki w pokoju nr 105 (parter). Wnioski nieopłacone podlegają zwrotowi bez wezwania o opłatę.

Właściwość miejscowa

Powiat świdnicki obejmujący swoim zakresem Gminy: Dobromierz, Marcinowice, Świdnica
oraz miasta: Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Żarów, Jaworzyna Sl.

Historia ostatnich zmian:

  • 8 lutego 2017 o 21:07:23 przez Piotr Kunas